Example of photo caption...

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia:
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.