Example of photo caption...

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek Vat.

Poza wynagrodzeniem notariusz pobiera również w imieniu państwa polskiego dodatkowe podatki i opłaty, które następnie przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych Notariusz oblicza, pobiera i przekazuje powyższe podatki właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

Zwolnienia od kosztów i opłat sądowych

Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności, a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa.


Strona może również złożyć wniosek o zwolnienie jej z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej, a więc wyłącznie przed zawarciem aktu notarialnego.


Po złożeniu wniosku o zwolnienie z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym i otrzymaniu postanowienia w tej sprawie, wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia Sądu. Zatem akt notarialny musi zostać podpisany we wskazanym terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów.